പമ്പ | PAMBA | Ayyappa Devotional Songs Malayalam | M.G.Sreekumar - VideoSpot.ME- World No.1 Video Portal

Download 3GP - 144p Download Low Quality - 240p Download Medium Quality - 360p Download HD - 720p Mp3

If you find any material on this site religious hatred or disturbing , Please report at [email protected]

പമ്പ | PAMBA | Ayyappa Devotional Songs Malayalam | M.G.Sreekumar - VideoSpot.ME
Published: 3 years ago By: mcaudiosindia

By: mcaudiosindiaPublished: 3 years ago

1, 535, 947 Views On VideoSpot.ME

4, 129 Likes   789 Dislikes

PAMBA | Ayyappa Devotional Songs Malayalam | MCAudiosIndia
======================================================
Lyrics : Gireesh Puthancheri
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Music : S.Kumar
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Singer : M.G.Sreekumar
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SONGS
=======
01 : Ponnu pambayil.............................................................
02 : Kannadi chillol................................................................
03 : Swamiye sharana...........................................................
04 : Kanikanan......................................................................
05 : Kathurakshikkan............................................................
06 : Pettathulli.......................................................................
07 : Vedhanatha....................................................................
08 : Viswanantha..................................................................
09 : Aranayyappan................................................................
10 : Shravana pulari..............................................................
11 : Palmanakkunnu.............................................................
12 : Pettakkum patti.............................................................
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORCHESTRATION TEAM
====================
Orchestration : Jijith&Anandh
LivePercussion : Suresh Amachal
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mixed & Mastered by Krishnan @S.S Digital TVM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subscribe:
========
mcaudiosindia (Audio and Jukebox):
https://www.youtube.com/user/mcaudios...

MCAUDIOSANDVIDEOS MALAYALAM:
https://www.youtube.com/user/MCAUDIOS..

mcvideosculturalprograms: https://www.youtube.com/user/mccultur...

mcvideosalbums:
https://www.youtube.com/user/mcvideos...

mcvideostelugu:
https://www.youtube.com/user/mcvideos...

mcvideostamil:
https://www.youtube.com/user/mcvideos....

mcvideoskannada:
https://www.youtube.com/user/mcvideos...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
HARIVARASANAM
================
Harivarasanam Viswamohanam
Haridadhiswaram Aaradhyapadhukam
Arivimardhanam Nithyanarthanam
Hariharatmajam Devamashreye

Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa
Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa

Saranakirtanam Bakhtamanasam
Bharanalolupam Narthanalasam
Arunabhasuram Bhoothanayakam
Hariharatmajam Devamashreye

Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa
Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa

Pranayasathyakam Praananayakam
Pranathakalpakam Suprabhanjitham
Pranavamanidram Keerthanapriyam
Hariharatmajam Devamashreye

Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa
Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa

Thuragavahanam Sundarananam
Varagadhayudham Vedavavarnitham
Gurukrupakaram Keerthanapriyam
Hariharatmajam Devamashreye

Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa
Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa

Tribuvanarchitam Devathathmakam
Trinayanam Prabhum Divyadeshikam
Tridashapoojitham Chinthithapradam
Hariharatmajam Devamashreye

Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa
Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa

Bhavabhayapaham Bhavukavaham
Bhuvanamohanam Bhoothibhooshanam
Dhavalavahanam Divyavaranam
Hariharatmajam Devamashreye

Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa
Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa

Kalamrudusmitham Sundarananam
Kalabhakomalam Gathramohanam
Kalabhakesari Vajivahanam
Hariharatmajam Devamashreye

Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa
Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa

Srithajanapriyam Chinthithapradam
Sruthivibhushanam Sadhujeevanam
Sruthimanoharam Geethalalasam
Hariharatmajam Devamashreye

Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa
Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Report form

Related Videos