ദക്ഷിണ ഗംഗ | DAKSHINA GANGA | Ayyappa Devotional Songs Malayalam | M.G.Sreekumar - VideoSpot.ME- World No.1 Video Portal

Download 3GP - 144p Download Low Quality - 240p Download Medium Quality - 360p Download HD - 720p Mp3

If you find any material on this site religious hatred or disturbing , Please report at [email protected]

ദക്ഷിണ ഗംഗ | DAKSHINA GANGA | Ayyappa Devotional Songs Malayalam | M.G.Sreekumar - VideoSpot.ME
Published: 7 months ago By: mcaudiosindia

By: mcaudiosindiaPublished: 7 months ago

121, 790 Views On VideoSpot.ME

379 Likes   64 Dislikes

DAKSHINA GANGA
Ayyappa Devotional Songs Malayalam
MCAUDIOSINDIA
=======================================================
Lyrics : Vayalar SarathChandravarma
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Music : S.Kumar
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Singer : M.G.Sreekumar
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SONGS
=======
01 : Gnge yamune pambe...........................................................
02 : Chandhanthin manamulla...................................................
03 : Pambayil kulikazhinj............................................................
04 : pulimukalil............................................................................
05 : Pavanamayoru mamala......................................................
06 : Thanka kaniyekunna...........................................................
07 : Arumukanokkavadi.............................................................
08 : adhvaidha vedhamithil........................................................
09 : Anpezhum mettile...............................................................
10 : Dhanu nilavilum...................................................................
11 : Irumudiyenthum..................................................................
12 : Thappin thalathil.................................................................
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORCHESTRATION TEAM
====================
Orchestration : Rony, Sunil&Anandh
LivePercussion : Suresh Amachal
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mixed & Mastered by Krishnan @S.S Digital TVM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUBSCRIBE NOW
===============
mcaudiosindia (Audio and Jukebox):
https://www.youtube.com/user/mcaudiosindia/featured

MCAUDIOSANDVIDEOS MALAYALAM:
https://www.youtube.com/user/MCAUDIOSANDVIDEOS


mcvideosculturalprograms:
https://www.youtube.com/user/mcculturalprogramsmcaudiosjukebox:
https://www.youtube.com/user/mcaudiosjukeboxmcvideostamil:
https://www.youtube.com/channel/UC9ApGbSBPodel8t31yCkL_g


mcvideoskannada:
https://www.youtube.com/channel/UCgkZscp0USquXvAn-t1Is-g


mcvideostelugu:
https://www.youtube.com/channel/UCy-MkC-rEK1sMLK2NJSFxTwmcyouthfestival
https://www.youtube.com/channel/UCJ3CoZCfDZNzanIIo1mkMYg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HARIVARASANAM
================
Harivarasanam Viswamohanam
Haridadhiswaram Aaradhyapadhukam
Arivimardhanam Nithyanarthanam
Hariharatmajam Devamashreye

Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa
Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa

Saranakirtanam Bakhtamanasam
Bharanalolupam Narthanalasam
Arunabhasuram Bhoothanayakam
Hariharatmajam Devamashreye

Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa
Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa

Pranayasathyakam Praananayakam
Pranathakalpakam Suprabhanjitham
Pranavamanidram Keerthanapriyam
Hariharatmajam Devamashreye

Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa
Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa

Thuragavahanam Sundarananam
Varagadhayudham Vedavavarnitham
Gurukrupakaram Keerthanapriyam
Hariharatmajam Devamashreye

Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa
Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa

Tribuvanarchitam Devathathmakam
Trinayanam Prabhum Divyadeshikam
Tridashapoojitham Chinthithapradam
Hariharatmajam Devamashreye

Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa
Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa

Bhavabhayapaham Bhavukavaham
Bhuvanamohanam Bhoothibhooshanam
Dhavalavahanam Divyavaranam
Hariharatmajam Devamashreye

Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa
Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa

Kalamrudusmitham Sundarananam
Kalabhakomalam Gathramohanam
Kalabhakesari Vajivahanam
Hariharatmajam Devamashreye

Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa
Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa

Srithajanapriyam Chinthithapradam
Sruthivibhushanam Sadhujeevanam
Sruthimanoharam Geethalalasam
Hariharatmajam Devamashreye

Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa
Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Report form

Related Videos